Category

Pressrum

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) har genomfört namnändring till Exalt AB (publ)

Enligt beslut på ordinarie bolagsstämma den 15 juni 2017 gällande ändring av bolagets firmanamn till Exalt AB (publ) med kompletterande beslut på extra bolagsstämma den 12 december 2017 gällande ändring i bolagsordningen för att möjliggöra firmaändringen, har Bolagsverket den 13 december 2017 registrerat Exalt AB (publ) som ny firma för bolaget.

Nytt kortnamn hos Aktietorget blir EXALT. ISIN-kod berörs inte av ändringen.

Bolagets aktie kommer att handlas under det nya namnet från och med den 20 december 2017. Övriga ändringar relaterade till namnbytet kommer genomföras så snart som möjligt.

För mer information, vänligen kontakta:

Beng-Åke Älgevik, styrelseordförande

bengt@algevik.com
070-873 18 38

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Xtranet är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001/14001 och certifierad för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn XTRA, under ändring till EXALT).

Kommuniké från extra bolagsstämma i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (PUBL)

Vid dagens extra bolagsstämma beslutades 2 saker;

1)      Ändring av bolagsordningen.

Denna avsåg § 3, Bolagets verksamhet. Bakgrunden till ändringen var att Bolagsverket nekat att godkänna ansökan om firmaändring från Xtranet till Exalt efter årsstämmans beslut i juni 2017. Bolagsverket ansåg att en formulering i dåvarande bolagsordnings verksamhetsbeskrivning, “…marknadsföring och försäljning av produkter..”, stred mot ett etablerat EU-varumärke med Exalt. I den nu beslutade lydelsen har denna formulering slopats och en annan lydelse av verksamhetsbeskrivningen tagits fram. Med den nya lydelsen avser bolaget att fullfölja firmaändringen.

2)      Inval av ny styrelseledamot.

Stämman beslutade invälja Åsa Holmström till ny ledamot i styrelsen. Åsa Holmström har arbetat över 25 år i IT-branschen och har stor erfarenhet från ledande befattningar med fokus på företagsutveckling samt sälj och marknadsföring.

För mer information, vänligen kontakta:
Bengt-Åke Älgevik, styrelseordförande

Tel: 070 873 18 38
bengt@algevik.com

Om Xtranet
Xtranet är genom dotterbolagen Exalt Network AB en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, Stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Xtranet är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Xtranet är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001/14001 och certifierad för Robust Fiber. Xtranet är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn XTRA). Se vidare www.xtranet.se.

Delårsrapport januari – september 2017

Delårsrapport januari – september 2017
Positivt rörelseresultat och Exalt-bolagen utvecklas väl

 •  Xtranet-gruppen visar ytterligare ett kvartal med positivt rörelseresultat
 •  Exalt fortsätter att visa god utveckling
 • Avvecklingen av förlustbringande fiberentreprenader till bostäder går in i sitt absoluta slutskede

Verksamheten och omstrukturering 2017
Xtranet, under namnändring till Exalt, är en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Xtranet är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät.
Bolaget kommunicerade den 4 april 2017 att verksamheten inom fiberentreprenader till bostäder skall avvecklas. Beslutet innebar att bolaget i bokslutet för första kvartalet lade en reserv på avvecklingen på totalt 15,1 Mkr. Avvecklingen är i sitt slutskede och beräknas vara avslutad under december månad 2017. Inga ytterligare reserveringar har behövt göras under perioden.
Bolagsgruppens framtida verksamhet kommer att helt baseras på Exalt, som sedan starten 2005 redovisat god lönsamhet samt har ett välrenommerat varumärke.

Utvecklingspotentialen i Exalt är stor med en stabil grund, ekonomiskt stabila och välkända kunder och med en hög efterfrågan på bolagens tjänster.
För att täcka kostnaderna för ovannämnda avveckling samt utveckling av Exalt genomfördes en nyemission i juni som gav 7,0 Mkr netto efter emissionskostnader.

Juli-september 2017
Nettoomsättningen uppgick under perioden till 8,1 Mkr. För motsvarande period 2016 uppgick den till 7,7 Mkr.
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,6 Mkr (-10,9 Mkr). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -0,7 Mkr (-12,8 Mkr) och har belastats med 1,3 Mkr (1,3) avseende planenliga avskrivningar på goodwill hänförlig till förvärvet av Exalt-bolagen. Det svaga jämförelseresultatet 2016 förklaras av betydande kostnadsreserveringar för huvudsakligen förlustbringande projekt inom fiberentreprenader till bostäder.
Affärsområdena inom Exalt redovisade en omsättning på 7,8 Mkr (6,8) och ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 0,6 Mkr (0,8), vilket ger en marginal på cirka 8%. Det tredje kvartalet är det resultatmässigt svagaste för Exalt. Beroende på semesteruttaget hos både i Exalt och hos kunder påverkas möjligheten till debiterbart arbete. Exalt övertog tre personer från avvecklad verksamhet i koncernen from 1 juli, vilket inneburit högre personalkostnader vilket påverkat resultatet under kvartalet med 0,6 Mkr. Även under det tredje kvartalet har resurser från Exalts organisation allokerats för att möjliggöra avvecklingen av fiberentreprenader till bostäder.
Exalt har en stark position inom sina olika kundsegment; Telekom, Fastigheter och Stadsnät. Debiteringsgraden för de c:a 30 medarbetarna har under perioden varit fortsatt god, även med hänsyn tagen till semester. Den positiva situationen med hög beläggning kvarstår. Nyanställningar har genomförts.
I juli tecknades ett nytt avtal med Huawei inom verksamhetsområdet Transmissionsteknik avseende fortsatta leveranser av transmissionstjänster till Huawei:s uppdragsgivare Telenor. Avtalet löper till och med 31 december 2018 och beräknas omsätta ca 8 MSEK på årsbasis. Därutöver har Exalt under perioden fått flera nya kunder, till exempel Handelshögskolan i Stockholm och Järfälla kommun.
Affärsområdet inom fiberentreprenader till bostäder redovisade en nettoomsättning på 0,2 Mkr och ett nollrörelseresultat (EBITDA), detta till följd av upplöst del av ovannämnda reservering som gjordes under första kvartalet. Per den 30 september 2017 hade 7,7 Mkr av reserven om 9,3 Mkr utnyttjats. Endast ett projekt kvarstår, där vissa begränsade åtgärder skall genomföras efter nyligen genomförd slutbesiktning. Dessa bedöms vara klara senast under den första delen av december månad. Utöver detta täcker avvecklingsreserven kvarstående betalningar avseende lokaler och leasing av inventarier enligt tidigare ingångna kontrakt.

Januari-september 2017
Nettoomsättningen för gruppen under januari-september uppgick till 33,6 Mkr, varav Exalt stod för 25,9 Mkr och fiberentreprenader till bostäder 7,7 Mkr. Under motsvarande period 2016 uppgick omsättningen totalt till 26,9 Mkr. Av denna stod fiberentreprenader till bostäder för 20,1 Mkr och Exalt, som förvärvades den 1 juli 2016, för 6,8 Mkr.
Resultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -12,0 Mkr (-12,4 Mkr) och resultatet efter av- och nedskrivningar, EBIT, uppgick till -22,4 Mkr (-15,3 Mkr). Rörelseresultatet (EBIT) har belastats med 4,0 Mkr avseende planenliga avskrivningar på goodwill hänförlig till förvärvet av Exalt.
Exalt visade en god utveckling under hela perioden. Resultat före avskrivningar, EBITDA, och efter allokering av gemensamma kostnader uppgick till 3,9 Mkr. Detta motsvarar en EBITDA-marginal på cirka 15%.
Till följd av fortsatta förluster inom affärsområdet fiberentreprenader till bostäder beslutade styrelsen som ovan nämnts i början av april att avveckla hela detta verksamhetsområde. Avvecklingen innebar att personal som arbetat i denna del av verksamheten varslades och att kontoren i Sundsvall och Göteborg lades ner. Totalt belastades resultatet för det första kvartalet med 15,1 Mkr i avvecklingskostnader, där
– 5,8 Mkr avsåg nedskrivningar i balansräkningen hänförda till dotterbolag, avseende immateriella tillgångar och maskiner/utrustning.
– 9,3 Mkr avsåg avvecklingskostnader avseende personal, lokaler, leasingkontrakt och dylikt samt beräknade negativa resultatbidrag på pågående fiberentreprenader. Per den 30 september uppgick kvarvarande reserv till 1,6 Mkr.
Dessa kostnader på 15,1 Mkr står därmed för den dominerande parten av hela resultatutfallet för perioden i koncernen.
Finansiering Under juni månad genomfördes en nyemission med företrädesrätt om 7,9 Mkr med möjlighet till extratilldelning om 1,5 Mkr till en teckningskurs om 0,55 kr per aktie. Denna extratilldelning kom att genomföras, vilket innebar att emissionen brutto uppgick till 9,4 Mkr. Nyemissionen blev övertecknad med 66%. Den har med hänsyn tagen till del som avser kvittningsemission på 1,8 Mkr samt emissionskostnader på 0,6 Mkr tillfört bolaget netto 7,0 Mkr. Bakgrunden till nyemissionen var att täcka avvecklingskostnader inom fiberentreprenader till bostäder samt stärka kassan inför en ökad expansionstakt och utveckling av verksamhetsområdena inom Exalt.
Under tredje kvartalet genomfördes på årsstämman beslut om en riktad kvittningsemission på 1,5 Mkr till bolagets störste ägare, Johan Stenman genom bolag, som därmed minskat räntebärande skulder med samma belopp. För att stärka bolagets balansräkning gjorde Johan Stenman, genom bolag, dessförinnan under första kvartalet ett ovillkorat aktieägartillskott om 5,0 Mkr.

Organisatoriska förändringar under januari-september 2017
På en extra bolagsstämma den 6 mars 2017 valdes Bengt-Åke Älgevik in som ny styrelseordförande i Xtranet. Vidare valdes Peter Nesz in som styrelseledamot.
Mikael Hjälm, tidigare vd för Exalt Network AB, utsågs till ny vd för Xtranet-gruppen fr o m april månad.
På årsstämman den 15 juni 2017 avträdde Johan Stenman styrelsen. Styrelsen består därmed av, Bengt-Åke Älgevik, Peter Nesz och Peter Mörsell.
Den verksamhet som tidigare bedrivits i Exalt Installation AB överfördes per den 1 juli till Exalt Network AB.
Årsstämman beslutade även om en namnändring från Xtranet till Exalt. Denna beräknas att verkställas efter kommande annonserad extra bolagsstämma.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Bolaget har kallat till extra bolagsstämma den 12 december 2017 för en ändring i bolagsordningen samt val av ny ledamot till styrelsen, Åsa Holmström.

Marknadsutsikter
Med sina tre verksamhetsområden erbjuder Exalt hela värdekedjan inom datakommunikation på en marknad som står i stark tillväxt. Få bolag i samma storlek på marknaden kan erbjuda hela värdekedjan inom datakommunikation. Marknaden inom telekom och stadsnät växer snabbt, krav på ökad hastighet och säkra uppkopplingar sker kontinuerligt. IP-baserade enheter ökar ständigt och därtill nya tjänster och funktioner i både samhället och i kommersiella bolag.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets verksamhet är föremål för risker som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll och som kan inverka på omsättning och resultat. Bolagets likviditet är självfallet helt beroende av utfallet från vidmakthållandet av befintliga affärer, hur vunna affärer utfaller samt det operativa genomförandet. Styrelsen och ledningen arbetar kontinuerligt, både med befintliga och tilltänkta nya finansieringslösningar. Bland riskerna finns i övrigt framförallt projektförseningar, genomförandet av avvecklingen av fiberentreprenader, obestånd hos kunder och leverantörer som ändrade politiska beslut.

Finansiell ställning
Per den 30 september 2017 uppgick koncernens likvida medel till 3,4 Mkr, därutöver fanns en outnyttjad checkkredit på 1,0 Mkr. Koncernens likvida medel har under kvartalet gått ned från 6,2 Mkr till 3,4 Mkr, vilket huvudsakligen är hänförligt till planenlig avveckling av fiberentreprenader till bostäder. Soliditeten uppgick till 21 % och det egna kapitalet uppgick till 9,3 Mkr.
Uppskjuten skattefordran är per den 30 september 2017 9,3 Mkr vilket vid maximal möjlighet till nyttjande och 22 % schablonskatt motsvarar 42,4 Mkr i resultat.
Vid tredje kvartalets utgång uppgick de långfristiga skulderna till 12,7 Mkr, bestående av lån från bolagets största ägare Johan Stenman genom bolag. Lånet är amorteringsfritt och räntan 2017 uppgår till 1,77 %. Under kortfristiga skulder återfinns 10,0 Mkr till Swedbank AB, hänfört till förvärven av Exalt-bolagen. Återstående löptid för dessa 10,0 Mkr var per den 30 september 2017 kortare än 12 månader, och därmed att betrakta som kortfristiga skulder. Räntan är ca 1,8 % och lånet är i sin helhet garanterat av bolagets största ägare Johan Stenman genom bolag. Xtranet för dialog med långivarna i syfte att omförhandla lånen med långsiktigt fördelaktiga villkor.

Prognos
Xtranets styrelse lämnar normalt sett inga prognoser. Genom redan reserverade avvecklingskostnader för fiberentreprenader till bostäder och fortsatt god debiteringsgrad inom Exalt är dock styrelsens bedömning att bolagsgruppen skall kunna nå positivt rörelseresultat och ett underliggande positivt kassaflöde under fjärde kvartalet 2017.

Granskning
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporter
Bokslutskommuniké lämnas den 19 februari 2018.

Styrelsens och verkställande direktörens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören intygar att rapporten ger en rättvisande bild av koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Sundbyberg den 28 november 2017
Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)
Styrelsen och VD

Vid frågor om denna rapport, vänligen kontakta:
Bengt-Åke Älgevik, styrelseordförande Tel: 070 873 18 38 bengt@algevik.com
Rapporten finns tillgänglig på www.xtranet.se under Investor relations, Rapporter
Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Hallonbergsplan 5, 174 52 Sundbyberg Tel: 08 619 84 00 www.xtranet.se
Xtranet, under namnändring till Exalt, är genom dotterbolagen Exalt Network AB en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, Stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Xtranet är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Xtranet är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001/14001 och certifierad för Robust Fiber. Xtranet är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn XTRA). Se vidare www.xtranet.se.

Delårsrapport Q3 2017 (2017-11-28)

Kallelse till extra bolagsstämma i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)

Sundbyberg 2017-11-13 15:52

Aktieägarna i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ), org.nr 556634-1300 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 12 december 2017 kl. 10.00. Bolagsstämman kommer att hållas i Bolagets lokaler på Hallonbergsplan 5 i Sundbyberg.

Rätt att delta vid bolagsstämman m.m

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 6 december 2017, dels senast kl 12.00 onsdagen den 6 december 2017 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos Bolaget via e-post till info@xtranet.se eller per brev till Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ), Hallonbergsplan 5, 174 52 SUNDBYBERG. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds samt ska eventuella biträden anmälas. Vid denna kallelse finns det totalt 46 047 414 aktier och lika många röster i Bolaget.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare ska i sådana fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman. Den som företräder juridisk person ska även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtits förvaltaregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 6 december 2017, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Beslut om ändring av  bolagsordningen
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 9. Val av ytterligare en styrelseledamot
 10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 Beslut om ändring av  bolagsordningen

Styrelsen föreslår en ändrad lydelse av bolagsordningens § 3 om bolagets verksamhet. Ändringen presenteras kort nedan och den ändrade bolagsordningen hålls tillgänglig i sin helhet tillsammans med övriga handlingar inför stämman.

Nuvarande lydelse i § 3 Förslag till ny lydelse i § 3
Bolaget har till mål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, bedriva konsultverksamhet och utveckling, marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster inom områdena datakommunikation, kundhanteringssystem, tjänstedistributionssystem samt idka därmed förenlig verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och utveckla dotterbolag, som bedriver drift, service, support och installation av infrastruktur för datakommunikation samt idka därmed förenlig verksamhet.

Styrelsen föreslår även att styrelsen, eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de justeringar av beslutet i denna punkt som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut av bolagsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna

Punkt 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fyra stycken utan suppleanter.

Punkt 9 Val av ytterligare en styrelseledamot

Valberedningen föreslår att till ny styrelseledamot välja Åsa Holmström att tillsammans med Bengt-Åke Älgevik, Peter Mörsell och Peter Nesz utgöra styrelse i bolaget.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webplats www.xtranet.se. Kopior av handlingarna kommer att utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna har även rätt att vid stämman begära upplysningar som  7 kap 32 § aktiebolagslagen stadgar.

.  .  .

Stockholm i november 2017

XTRANET GRUPPEN I STOCKHOLM AB (PUBL)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Bengt-Åke Älgevik, styrelseordförande

Tel: 070-873 18 38

bengt@algevik.com

Förslag på ny styrelseledamot samt förändring i bolagsordningen inför extra bolagsstämma den 12 december 2017 i Xtranet

Sundbyberg 2017-11-13 15:52

Till extra bolagsstämman den 12 december 2017 i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) föreslås Åsa Holmström väljas in som ny styrelseledamot. Bengt-Åke Älgevik kvarstår som styrelseordförande, Peter Mörsell och Peter Nesz kvarstår som styrelseledamöter.

Åsa Holmström har arbetat över 25 år i IT-branschen och har stor erfarenhet från ledande befattningar med fokus på företagsutveckling samt sälj och marknadsföring. Åsa har studerat matematik och datalogi vid Stockholms Universitet och har mångårig erfarenhet från styrelsearbete. Hon arbetar idag som VD för konsultbolaget Ninetech, som är det största bolaget inom Combined Excellence-koncernen. Före det var hon VD för mjukvarubolaget RemoteX som efter en turn around förvärvades av Monterro-ägda Lundalogik, samt har tidigare bl.a. varit VD på databasbolaget Starcounter och VD för Columbitech, Inc. som hon etablerade framgångsrikt i USA.

På årsstämman den 15 juni 2017 gavs styrelsen mandat för namnbyte till Exalt AB (publ). För att möjliggöra detta behöver ändrad lydelse av bolagsordningen ske beträffande bolagets verksamhet i §3.

För mer information, vänligen kontakta

Bengt-Åke Älgevik, styrelseordförande

Tel: 070-873 18 38

bengt@algevik.com

Delårsrapport januari – juni 2017

Positivt rörelseresultat och Exalt-bolagen utvecklas väl

 • Xtranet-gruppen vände till positivt rörelseresultat under andra kvartalet
 • Fortsatt god utveckling inom Exalt-bolagen
 • Avveckling av förlustbringande fiberentreprenader till bostäder löper enligt plan
 • Nyemission i juni blev övertecknad och gav netto 7,0 Mkr i kassatillskott

Verksamheten och omstrukturering 2017
Xtranet, under namnändring till Exalt, är en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Xtranet är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå.

Bolaget kommunicerade den 4 april 2017 att verksamheten inom fiberentreprenader till bostäder skall avvecklas. Beslutet innebar att bolaget i bokslutet för första kvartalet lade en reserv på avvecklingen på totalt 15,1 Mkr. Avvecklingen pågår, löper enligt plan och beräknas vara avslutad under hösten 2017. Bedömningen är att inga ytterligare reserveringar har behövt göras under perioden.

Bolagsgruppens framtida verksamhet kommer att helt baseras på Exalt-bolagen, som sedan starten 2005 redovisat god lönsamhet samt har ett välrenommerat varumärke. Utvecklingspotentialen i Exalt-bolagen är stor med en stabil grund, ekonomiskt stabila och välkända kunder och med en hög efterfrågan på bolagens tjänster.

För att täcka kostnaderna för ovannämnda avveckling samt utveckling av Exalt-bolagen genomfördes en nyemission i juni som gav 7,0 Mkr netto efter emissionskostnader.

April-juni 2017
Omsättningen uppgick under perioden till 10,1 Mkr. För 2016 uppgick den till 9,4 Mkr, men där ingår inte Exalt-bolagen, då dessa förvärvades per den 1 juli 2016.

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,4 Mkr (-0,8 Mkr). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0 Mkr (-1,3 Mkr) och har belastats med 1,3 Mkr (0) avseende planenliga avskrivningar på goodwill hänförlig till förvärvet av Exalt-bolagen.

Affärsområdena inom Exalt-bolagen redovisade en omsättning på 8,9 Mkr och ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 1,4 Mkr, vilket ger en marginal på cirka 16%. Det är något lägre utfall än för första kvartalet. Fler helgdagar förklarar del av detta, liksom att Exalt-organisationen under andra kvartalet har varit engagerade i att genomföra avvecklingen av fiberentreprenader inom bostäder samt nyemissionen.

Exalt-bolagen har under perioden fortsatt att stärka sina positioner inom sina olika kundsegment; Telekom, Fastigheter och Stadsnät. Debiteringsgraden för de c:a 30 medarbetarna har i perioden varit hög, fortsatt god kostnadseffektivitet, stabila kundrelationer med flera tilläggsuppdrag samt nyanställningar har genomförts.

Affärsområdet inom fiberentreprenader till bostäder redovisade en omsättning på 1,2 Mkr och ett nollresultat (EBITDA), detta till följd av upplöst del av ovannämnda reservering som gjordes under första kvartalet. Per den 30 juni 2017 hade 4,2 Mkr av reserven om 9,3 Mkr utnyttjats.

Finansiering
Under juni månad genomfördes en nyemission med företrädesrätt om 7,9 Mkr med möjlighet till extratilldelning om 1,5 Mkr till en teckningskurs om 0,55 kr per aktie. Denna extratilldelning kom att genomföras, vilket innebar att emissionen brutto uppgick till 9,4 Mkr. Nyemissionen blev övertecknad med 66%. Den har med hänsyn tagen till del som avser kvittningsemission på 1,8 Mkr samt emissionskostnader på 0,6 Mkr tillfört bolaget netto 7,0 Mkr. Av detta erhölls 3,4 Mkr i slutet av juni och 3,6 Mkr i början av juli. Bakgrunden till nyemissionen var att täcka avvecklingskostnader inom fiberentreprenader till bostäder samt stärka kassan inför en ökad expansionstakt och utveckling av verksamhetsområdena inom Exalt-bolagen.

Januari-juni 2017
Omsättningen för gruppen under det första halvåret uppgick till 25,0 Mkr, varav Exalt-bolagen stod för 18,3 Mkr och fiberentreprenader till bostäder 6,7 Mkr. Under motsvarande period 2016 stod fiberentreprenader till bostäder för hela omsättningen på 19,2 Mkr.

Resultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -12,6 Mkr (-1,5 Mkr) och resultatet efter av- och nedskrivningar, EBIT, uppgick till -21,6 Mkr (-2,5 Mkr). Rörelseresultatet (EBIT) har belastats med 2,7 Mkr avseende planenliga avskrivningar på goodwill hänförlig till förvärvet av Exalt-bolagen.

Exalt-bolagen visade en god utveckling under hela perioden. Resultat före avskrivningar, EBITDA, och efter allokering av gemensamma kostnader uppgick till 3,3 Mkr. Detta motsvarar en EBITDA-marginal på cirka 18%.

Till följd av fortsatta förluster inom affärsområdet fiberentreprenader till bostäder av koncernen beslutade styrelsen som ovan nämnts i början av april att avveckla hela detta verksamhetsområde.  Avvecklingen innebar att personal som arbetat i denna del av verksamheten varslades och att kontoren i Sundsvall och Göteborg lades ner. Totalt belastades resultatet för det första kvartalet med 15,1 Mkr i avvecklingskostnader, där

 • 5,8 Mkr avsåg nedskrivningar i balansräkningen hänförda till dotterbolag, avseende immateriella tillgångar och maskiner/utrustning.
 • 9,3 Mkr avsåg avvecklingskostnader avseende personal, lokaler, leasingkontrakt och dylikt samt beräknade negativa resultatbidrag på pågående fiberentreprenader. Per den 30 juni uppgick kvarvarande reserv till 5,1 Mkr.

Dessa kostnader på 15,1 Mkr står därmed för den dominerande parten av resultatutfallet för perioden i koncernen.

Organisatoriska förändringar under jan-jun 2017
På en extra bolagsstämma den 6 mars 2017 valdes Bengt-Åke Älgevik in som ny styrelseordförande i Xtranet. Vidare valdes Peter Nesz in som styrelseledamot.

Mikael Hjälm, tidigare vd för Exalt Network AB, utsågs till ny vd för Xtranet-gruppen fr o m april månad.

På årsstämman den 15 juni 2017 avträdde Johan Stenman styrelsen. Styrelsen består därmed av, Bengt-Åke Älgevik, Peter Nesz och  Peter Mörsell.

Årsstämman beslutade även om en namnändring från Xtranet till Exalt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång.
Exalt Network AB och Exalt Installation AB har fungerat som ett bolag med samma ledning och värdering men med olika verksamhetsområden inom datakommunikation.  Verksamhetsområdena har närmat sig varandra och samma kunder finns mot båda Exalt-bolagen. Därför har beslut fattats att konsolidera Exalt-bolagen och att all verksamhet kommer från 1 juli 2017 bedrivas genom Exalt Network AB.

Exalt Network AB ingick i juli ett nytt avtal med Huawei inom verksamhetsområdet Transmissionsteknik avseende fortsatta leveranser av transmissionstjänster till Huawei:s uppdragsgivare Telenor. Det nya avtalet löper till och med 31 december 2018 och beräknas omsätta ca 8 MSEK på årsbasis.

Verksamhetsområdet nätverksteknik och säkerhet skrev i juli på ett avtal med en ny kund, Handelshögskolan. Avtalet gäller drift och övervakning av datakommunikation och avtalet gäller 2 år med option på förlängning.

Marknadsutsikter
Med de tre verksamhetsområden erbjuder Exalt hela värdekedjan inom datakommunikation på en marknad som står i stark tillväxt. Få bolag i samma storlek på marknaden kan erbjuda hela värdekedjan inom datakommunikation. Marknaden inom telekom och stadsnät växer snabbt, krav på ökad hastighet och säkra uppkopplingar sker kontinuerligt. IP-baserade enheter ökar ständigt och därtill nya tjänster och funktioner i både samhället och i kommersiella bolag.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets verksamhet är föremål för risker som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll och som kan inverka på omsättning och resultat. Bolagets likviditet är självfallet helt beroende av utfallet från vidmakthållandet av befintliga affärer, hur vunna affärer utfaller samt det operativa genomförandet. Styrelsen och ledningen arbetar kontinuerligt, både med befintliga och tilltänkta nya finansieringslösningar. Bland riskerna finns i övrigt framförallt projektförseningar, genomförandet av avvecklingen av fiberentreprenader, obestånd hos kunder och leverantörer som ändrade politiska beslut.

Finansiell ställning
Per den 30 juni 2017 uppgick koncernens likvida medel till 6,2 Mkr, soliditeten var 18 % och det egna kapitalet uppgick till 9,1 Mkr. Inberäknat den kvarvarande utbetalningen i juli från nyemissionen, 3,6 Mkr, uppgår bolagets likvida medel därmed till 9,8 Mkr.

Uppskjuten skattefordran är per den 30 juni 2017 9,3 Mkr vilket vid maximal möjlighet till nyttjande och 22 % schablonskatt motsvarar 42,4 Mkr i resultat.

Vid andra kvartalets utgång uppgick de långfristiga skulderna till 12,7 Mkr, bestående av lån från bolagets största ägare Johan Stenman genom bolag. Lånet är amorteringsfritt och räntan 2017 uppgår till 1,77 %. Under kortfristiga skulder återfinns 10,0 Mkr till Swedbank AB, hänfört till förvärven av Exalt-bolagen. Återstående löptid för dessa 10,0 Mkr var per den 30 juni 2017 kortare än 12 månader, och därmed att betrakta som kortfristiga skulder. Räntan är ca 1,8 % och lånet är i sin helhet garanterat av bolagets största ägare Johan Stenman genom bolag.

Årsstämman i juni beslutade om en riktad kvittningsemission på 1,5 Mkr till bolagets störste ägare, Johan Stenman genom bolag, som därmed minskar räntebärande skulder med samma belopp. Dessa återfinns bland kortfristiga skulder per den 30 juni. Emissionen genomförs under tredje kvartalet. För att stärka bolagets balansräkning gjorde Johan Stenman, genom bolag, dessförinnan under första kvartalet ett ovillkorat aktieägartillskott om 5,0 Mkr.

Prognos
Xtranets styrelse lämnar normalt sett inga prognoser. Genom redan reserverade avvecklingskostnader för fiberentreprenader till bostäder och fortsatt god debiteringsgrad inom Exalt-bolagen är dock styrelsens bedömning att bolagsgruppen skall kunna nå positivt rörelseresultat och positivt kassaflöde under hösten 2017.

Granskning
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporter
Rapport för det tredje kvartalet 2017 lämnas den 28 november och för det fjärde kvartalet den 19 februari 2018.

Styrelsens och verkställande direktörens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören intygar att rapporten ger en rättvisande bild av koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Sundbyberg den 28 augusti 2017

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)
Styrelsen och VD

 

 

Vid frågor om denna rapport, vänligen kontakta:

Bengt-Åke Älgevik, styrelseordförande
Tel: 070 873 18 38
bengt@algevik.com

Rapporten finns tillgänglig på www.xtranet.se under Investor relations, Rapporter

Information om Xtranet BTA

Sundbyberg 2017-07-20 16:43

Omvandlingen av BTA i Xtranet kommer ske 2017-07-27, vilket innebär att sista handelsdagen för BTA är 2017-07-25 samt att de nya aktierna kommer bli synliga 2017-07-31.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Nesz, Styrelseledamot
08-706 76 54
peter.nesz@exalt.se

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)
Hallonbergsplan 5, 174 52 Sundbyberg
Tfn 08-619 84 00
www.xtranet.se

Xtranets helägda dotterbolag Exalt Network får fortsatt förtroende i nytt avtal med Huawei

Sundbyberg 2017-07-14 13:57

Huawei och Exalt Network har i juli ingått nytt avtal inom verksamhetsområdet Transmissionsteknik avseende fortsatta leveranser av transmissionstjänster till Huaweis uppdragsgivare Telenor. Exalt har sedan 2013 levererat dessa tjänster till Huawei och är en av huvudleverantörerna inom området. Det nya avtalet löper till och med 31 december 2018 och beräknas omsätta ca 8 MSEK på årsbasis.

Vid frågor eller för mer information, vänligen kontakta:
Mikael Hjälm, verkställande direktör
Tfn 08-706 76 52
E-post mikael.hjalm@exalt.se

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)
Hallonbergsplan 5, 174 52 Sundbyberg
Tfn 08-619 84 00
www.xtranet.se

Uppdaterade Teckningsoptionsvillkor 2015/2017 efter omräkning

Sundbyberg 2017-07-07 12:03

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) (“Xtranet” eller “Bolaget”) har med anledning av den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 11 maj 2017 genomfört en omräkning av de teckningsoptioner som är utgivna enligt Teckningsoptionsvillkor 2015/2017.

Med anledning av den genomförda företrädesemissionen som beslutades av Xtranets styrelse den 11 maj 2017 och som tidigare pressmeddelats och då aktier ej tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptioner har Xtranet genomfört en omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption som är utgivna enligt Teckningsoptionsvillkor 2015/2017 (“Teckningsoptionsvillkoren“) ger rätt att teckna. Omräkningen har gjorts i enlighet med punkt 4 C i Teckningsoptionsvillkoren.

I enlighet med tidigare kommunicerade ändringar av teckningskursen och teckningstiden av Teckningsoptionsvillkoren efter Xtranets årsstämma den 15 juni 2017 har omräkningen gjorts baserat på teckningskursen 1,60 kronor per aktie.

Efter omräkningen gäller följande:
Ny teckningskurs: 1,564 kronor per aktie.
Antal aktier per teckningsoption: Varje teckningsoption berättigar till teckning av 1,023 nya aktier.

Uppdaterade Teckningsoptionsvillkor kan laddas ned från Xtranets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt-Åke Älgevik, styrelseordförande
bengt@algevik.com
070 873 18 38

Kommuniké från årsstämma i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)

Sundbyberg 2017-06-15 11:37

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) höll årsstämma den 15 juni 2017 varvid i huvudsak följande beslut fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet och med fullständig enighet.

Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och balansräkning. Stämman beslöt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna för deras uppdrag för bolaget under räkenskapsåret 2016. Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen skulle balanseras till nästa års räkenskaper.

Beslöts att arvodet ska utgå till styrelseledamöterna med oförändrade totalt 300 000 kronor, att fördelas inom styrelsen, och att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Beslöts att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara tre och att Bengt-Åke Älgevik, Peter Mörsell och Peter Nesz omväljs för nästa period. Bengt-Åke Älgevik valdes till ordförande. Johan Stenman har avböjt omval. Till revisor omvaldes Anneli Richardson.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande att löner och andra ersättningsvillkor ska vara marknadsmässiga på så sätt att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal.

Beslöts att tillsätta Valberedning bestående av Bengt-Åke Älgevik (ordförande), Thomas Flinck och Pär Wikström.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om en riktad kvittningsemission av högst 2 727 273 aktier till teckningskursen om 0,55 kronor till styrelseledamoten Johan Stenman via bolag, Förvaltor AB. Teckningskursen är densamma som i den företrädesemission som kommunicerades den 11 maj 2017 och grundar sig på aktiens marknadsvärde. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka bolagets balansräkning.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att ändra villkoren för de 8 758 089 teckningsoptionerna i serie 2015/2017, TO1, där en (1) option medför rätt att teckna en (1) ny aktie. Teckningsperioden förlängs till den 31 december 2018 (tidigare 31 december 2017) och teckningskursen förändras till 1,60 kronor (tidigare 2,28 kronor) per nytecknad aktie. Skälet till ändringarna är att bolaget avser att säkerställa olika alternativ för framtida finansiering för att stödja utvecklingen.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen för byte av firma till föreslaget namn Exalt AB (publ.). Bolagsstämman beslöt vidare, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndigande att vidta de justeringar av beslutet i denna punkt som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket för det fall att föreslaget namn inte kan registreras i sin föreslagna form.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt-Åke Älgevik, styrelseordförande
bengt@algevik.com
070 873 18 38

Xtranets nyemission tecknad till 166 % – har beslutat att nyttja övertilldelningsoptionen

Sundbyberg 2017-06-14 09:16

Xtranets nyemission blev övertecknad och tecknades till 13,1 Msek, 166 %. Styrelsen har beslutat om tilldelning av företrädesemissionen, 7,9 Msek, samt också att nyttja hela övertilldelningsoptionen om 1,5 Msek och därmed totalt tilldela 9,4 Msek.

Xtranets nyligen avslutade nyemission har rönt stort intresse och tecknades till 166 %, motsvarande 13,1 Msek av maximala 7,9 Msek. Styrelsen har beslutat om tilldelning av företrädesemissionen uppgående till 7 879 791,70 Sek motsvarande 14 326 894 aktier och en ökning av bolagets aktiekapital med 4 154 799,26 Sek. Styrelsen har vidare beslutat att nyttja hela övertilldelningsoptionen uppgående till 1 500 000,15 Sek, motsvarande 2 727 273 aktier och en ökning av Bolagets aktiekapital med 790 909,17 Sek. Efter de båda emissionerna är totala antalet aktier 43 320 141 st. och totalt aktiekapital 12 562 840,89 Sek.

Genom emissionerna tillförs bolaget ca 9,4 Msek reducerat för emissionskostnader om ca 0,7 Msek. Emissionslikviden möjliggör därmed realisering av kommunicerad ökad expansionstakt av verksamheten inom Exalt och avveckling av fiberentreprenader till bostäder inom Xtranet.

Avräkningsnotor planeras att utsändas under onsdagen den 14 juni 2017.

Xtranets Vd Mikael Hjälm kommenterar – ”Det stora intresset att delta i emissionen och vara med på vår spännande resa framåt gläder mig. Emissionsutfallet ger bolaget de förutsättningar som behövs för att fullfölja våra planer och utveckla Exalt. Avvecklingen av verksamheten inom fiberentreprenader till bostäder går hittills enligt plan och förväntas till största delen vara avslutad under sensommaren. Vi fokuserar nu med full kraft på Exalt och våra tre verksamhetsområden; Nätverksteknik och Säkerhet, Transmissionsteknik samt Strukturerade Fastighetsnät. Vi tackar både befintliga och nya aktieägare, som valt att delta i emissionen, för förtroendet!”

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt-Åke Älgevik, styrelseordförande
bengt@algevik.com
070 873 18 38

Flertalet ledande befattningshavare i Xtranet tecknar sin andel, 1,5 Mkr, i företrädesemissionen

Sundbyberg 2017-06-01 09:08

Ledande befattningshavare i fiber- och datakommunikationsspecialisten Xtranet har utfäst förbindelser att teckna sin andel i pågående företrädesemission, motsvarande 1,5 Mkr; Johan Stenman (styrelseledamot, 931 Tkr), Peter Nesz (styrelseledamot och Teknisk chef, 46 Tkr), Peter Mörsell (styrelseledamot, 120 Tkr), Mikael Hjälm (Vd, 180 Tkr), Hans Fäldt (Chef Installation, 180 Tkr).

Teckningsperioden i företrädesemissionen inleddes onsdagen den 24 maj och avslutas torsdagen den 8 juni 2017. Villkoren är att elva befintliga aktier berättigar till att teckna sex nya aktier till en teckningskurs om 0,55 kr per aktie. Möjlighet finns för investerare att teckna aktier utan företrädesrätt. Nyemissionen, som är garanterad till 90 %, tillför vid full teckning 7,9 Mkr före emissionskostnader med möjlighet till extratilldelning om 1,5 Mkr. Bolaget avser att använda emissionslikviden till ökad expansionstakt av verksamheten inom Exalt och avveckling av fiberentreprenader till bostäder inom Xtranet.

Bolagsgruppens framtida verksamhet kommer helt baseras på Exalt-bolagen, som är specialister inom datakommunikation. Exalt har sedan starten 2005 redovisat god lönsamhet och har ett välrenommerat varumärke. Verksamheten omsatte under förra året ca 33 Mkr och bolaget har cirka 30 anställda. Verksamheten inom Exalt-bolagen utvecklades starkt under det första kvartalet 2017 där omsättningen blev 9,4 Mkr och resultat före avskrivningar +1,8 Mkr, 19,5%. Utvecklingspotentialen i Exalt-bolagen är stor med en stabil grund, ekonomiskt stabila och välkända kunder och med en hög efterfrågan på bolagens tjänster. På årsstämman den 15 juni 2017 kommer föreslås att genomföra namnändring på bolagsgruppen från Xtranet till Exalt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt-Åke Älgevik, styrelseordförande
bengt@algevik.com
070 873 18 38

Xtranet publicerar Informationsmemorandum

Sundbyberg 2017-05-25 16.24

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) (”Xtranet”) publicerar idag Informationsmemorandum vilket finns tillgängligt på AktieTorgets och Xtranets respektive hemsidor. Teckningsperioden i företrädesemissionen inleds onsdagen den 24 maj och avslutas torsdagen den 8 juni 2017. Bolaget avser att använda emissionslikviden till ökad expansionstakt av verksamheten inom Exalt och avveckling av fiberentreprenader till bostäder inom Xtranet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt-Åke Älgevik, styrelseordförande
Tel: 070 873 18 38
bengt@algevik.com

Delårsrapport januari – mars 2017

Sundbyberg 2017-05-23 08:40

Starkt resultat inom Exalt-bolagen och tagna avvecklingskostnader inom fiberentreprenader till bostäder

Allmänt om verksamheten
Xtranet är en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Xtranet är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå.

Affärsområdena inom Exalt-bolagen utvecklades starkt under perioden där omsättningen i kvartalet blev 9,4 Mkr och resultatet före avskrivningar, EBITDA, +1,8 Mkr, 19,5 %.

Bolaget kommunicerade den 4 april 2017 att verksamheten inom fiberentreprenader till bostäder kommer avvecklas. Totalt har 15,1 Mkr i avvecklingskostnader belastat resultatet för det första kvartalet, varav 9,3 Mkr inom ramen för rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, och resterande 5,8 Mkr är av- och nedskrivningar.

Omsättningsökningen för gruppen under det första kvartalet var hela 52 %, 14,9 Mkr mot 9,8 Mkr under det första kvartalet 2016. Tillväxten är helt hänförd till förvärven av Exalt-bolagen eftersom omsättningen inom fiberentreprenader till hushåll minskade från 9,8 Mkr till 5,5 Mkr. Resultatet före avskrivningar, EBITDA, blev -14,0 Mkr och resultatet efter av- och nedskrivningar, EBIT, blev -21,6 Mkr.

Verksamheten inom fiberentreprenader till bostäder visar fortsatt negativa projektbidrag vilket tillsammans med kostnader för overhead har medfört ett negativt resultat före avskrivningar, EBITDA, med -6,5 Mkr.

Väsentliga händelser under perioden
De per den 1 juli 2016 förvärvade Exalt-bolagen har i perioden utvecklats starkt inom sina olika kundsegment; Telekom, Fastigheter och Stadsnät. Debiteringsgraden för de c:a 30 medarbetarna har i perioden varit hög, fortsatt god kostnadseffektivitet, stabila kundrelationer med flera tilläggsuppdrag samt nyanställningar har genomförts. Efter allokering av gemensamma kostnader från Xtranet-gruppen blev omsättningen i perioden 9,4 Mkr, resultat före avskrivningar, EBITDA, 1,8 Mkr (19,5 %) och resultat efter avskrivningar, EBITA, också 1,8 Mkr (19,5 %).

De förvärvade Exalt-bolagen har väl etablerade och fungerande verksamhetsområden; Strukturerade fastighetsnät, Nätverksteknik och Transmissionsteknik. Genom förvärven har Xtranet adderat en framgångsrik verksamhet till bolagsgruppen, som inte bara tillför en stabil intjäning utan även spetskunskap och arbetssätt i absoluta toppklass. På en marknad där många bolag erbjuder liknande tjänster är medarbetarna en kritisk faktor. Vid sidan om medarbetarnas specialistkompetens är Exalt-andan kärnan i bolagen en av bolagens viktigaste framgångsfaktorer.

Verksamheten inom fiberinstallationer till bostäder påverkas av vinterns låga temperaturer och tjäle. Första kvartalet är traditionellt sett årets svagaste kvartal inom fiberentreprenader till bostäder och var så även detta år. Omsättningen inom fiberentreprenader till bostäder var betydligt lägre än föregående år och tillsammans med tillkommande kostnader i projektverksamheten för fiberentreprenader och centrala kostnader blev resultat före avskrivningar, exkl. Exalt-bolagen, EBITDA, -6,5 Mkr.

Bolaget kommunicerade den 4 april 2017 att verksamheten inom fiberentreprenader till bostäder kommer avvecklas. Förlusterna har varit så stora att det inte har kunnat kompenseras av de delar i koncernen som genererat god avkastning. Styrelsen har därför beslutat om avveckling. Avvecklingen innebär att personal som arbetar i denna del av verksamheten varslats och att kontoren i Sundsvall och Göteborg läggs ner. Totalt har 15,1 Mkr i avvecklingskostnader belastat resultatet för det första kvartalet.

-5,7 Mkr är avsatta för avvecklingskostnader i form av (i) medarbetare (ii) lösen billeasing, (iii) lösen leasad utrustning, (iv) terminering hyresavtal, programvaror med flera löpande kommersiella avtal och (v) reklamationer och överenskommelser om stängning av projekt.

-3,6 Mkr är avsatta för bl. a kvarvarande negativa projektbidrag hänfört till fiberentreprenader till bostäder, rörelsekostnader för hyrd utrustning och bilar samt ej behövlig central organisation i perioden april – juli.

-5,8 Mkr hänförs till nedskrivningar i balansräkningen (värden hänförda till dotterbolagen TeleDataFiber Installation Vara AB och Poweroptic Network AB Sverige) samt maskiner/utrustning, vilka inte är likviditetspåverkande.

På den extra bolagsstämman den 6 mars 2017 valdes Bengt-Åke Älgevik in som ny styrelseordförande i Xtranet. Vidare valdes Peter Nesz in som styrelseledamot. Styrelsen består därmed, förutom ovannämnda två nyval, av Johan Stenman och Peter Mörsell.Vid mars månads utgång uppgick kvarvarande orderstock för fiberentreprenader till bostäder till c:a 4 Mkr, som till den allra största delen kommer att slutföras under det andra kvartalet.

För att stärka bolagets balansräkning har bolagets största ägare Johan Stenman, genom bolag, gjort ett ovillkorat aktieägartillskott om 5,0 Mkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Xtranet informerade i pressmeddelande den 4 april 2017 att bolaget kommer att avveckla verksamheten inom fiberentreprenader till bostäder.

Styrelsen kommunicerade i pressmeddelandet den 11 maj 2017 beslutet att genomföra en nyemission med företrädesrätt om 7,9 Mkr med möjlighet till extratilldelning om 1,5 Mkr till en teckningskurs om 0,55 kr per aktie. Nyemissionen är garanterad av bolaget närstående ägare till 90 % med en total ersättning till garanterna uppgående till 105 000 kr. Planen är att nyemissionen skall slutföras omkring den 20 juni. Bakgrunden till nyemissionen är att täcka avvecklingskostnader inom fiberentreprenader till bostäder samt stärka kassan inför en ökad expansionstakt och utveckling av verksamhetsområdena inom Exalt-bolagen.

Bolagsgruppens framtida verksamhet kommer helt baseras på Exalt-bolagen, som sedan starten 2005 redovisat god lönsamhet samt har ett välrenommerat varumärke. Utvecklingspotentialen i Exalt-bolagen är stor med en stabil grund, ekonomiskt stabila och välkända kunder och med en hög efterfrågan på bolagens tjänster.

Mikael Hjälm, tidigare vd för Exalt Network AB, har utsetts till ny vd för Xtranet-gruppen. Tidigare vd Hafsteinn Jonsson har valt att avsluta sin anställning.

På årsstämman den 15 juni 2017 kommer föreslås att genomföra namnändring på bolagsgruppen från Xtranet till Exalt.

Marknadsutsikter
Xtranet-gruppen genom Exalt-bolagens verksamhetsområden agerar på en marknad i stark tillväxt. Det digitala landskapet ser annorlunda ut än för bara några år sedan. Internetanslutningen växer snabbt i hela landet. Samhället är numera så beroende av säkra uppkopplingar att det blivit en samhällskritisk parameter. Exalt-bolagen ser en stor potential för fortsatt tillväxt inom samtliga sina verksamhetsområden.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets verksamhet är föremål för risker som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll och som kan inverka på omsättning och resultat. Bolagets likviditet är självfallet helt beroende av utfallet från vidmakthållandet av befintliga affärer, hur vunna affärer utfaller samt det operativa genomförandet. Styrelsen och ledningen arbetar kontinuerligt, både med befintliga och tilltänkta nya finansieringslösningar. Bland riskerna finns i övrigt framförallt projektförseningar, genomförandet av avvecklingen av fiberentreprenader, obestånd hos kunder och leverantörer som ändrade politiska beslut.

Finansiell ställning
Per den 31 mars 2017 uppgick koncernens likvida medel till 1,5 Mkr, soliditeten var 0,0 % och det egna kapitalet uppgick till 17 Tkr.

Bolagets största aktieägare, Johan Stenman genom bolag, har ställt ut en likviditetsgaranti om upp till 2,2 Mkr för att överbrygga likviditeten under det andra kvartalet. Vidare har förskottsinbetalningar, 1,8 Mkr, gjorts från garanter hänfört till den företrädesemission som kommunicerades den 11 maj 2017.

Uppskjuten skattefordran är per den 31 mars 2017 9,3 Mkr vilket vid maximal möjlighet till nyttjande och 22 % schablonskatt motsvarar 42,4 Mkr i resultat.

Vid första kvartalets utgång uppgick de långfristiga skulderna till 12,8 Mkr, bestående av lån från bolagets största ägare Johan Stenman genom bolag. Lånet är amorteringsfritt och räntan 2017 uppgår till 1,77 %. Under kortfristiga skulder återfinns 10,0 Mkr till Swedbank AB, hänfört till förvärven av Exalt-bolagen. Återstående löptid för dessa 10,0 Mkr var per den 31 mars 2017 kortare än 12 månader, och därmed att betrakta som kortfristiga skulder. Räntan är ca 1,8 % och lånet är i sin helhet garanterat av bolagets största ägare Johan Stenman genom bolag. Lånet om 10,0 Mkr avses att förlängas med en löptid överstigande 12 månader.

Prognos
Xtranets nya styrelse lämnar normalt sett inga prognoser. Genom redan reserverade avvecklingskostnader för fiberentreprenader till bostäder och fortsatt hög debiteringsgrad inom Exalt-bolagen är dock styrelsens bedömning att bolagsgruppen skall visa positivt rörelseresultat redan under det andra kvartalet 2017 och positivt kassaflöde från och med hösten 2017.

Granskning
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas torsdagen den 15 juni 2017 kl. 09:30 i Bolagets lokaler i Sundbyberg.

Kommande rapporter
Rapport för det andra kvartalet 2017 lämnas den 28 augusti 2017, för det tredje kvartalet den 28 november 2017 och för det fjärde kvartalet den 19 februari 2018.

Styrelsens och verkställande direktörens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören intygar att rapporten ger en rättvisande bild av koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Sundbyberg den 23 maj 2017

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)
Styrelsen och Vd

Vid frågor om denna rapport, vänligen kontakta:

Bengt-Åke Älgevik, styrelseordförande
Tel: 070 873 18 38
bengt@algevik.com

Rapporten finns tillgänglig på www.xtranet.se under Investor relations, Rapporter

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)
Hallonbergsplan 5, 174 52 Sundbyberg
Tel: 08 619 84 00
www.xtranet.se

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)

Sundbyberg 2017-05-16 17:07

Aktieägarna i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ), org. nr 556634-1300 (“Bolaget“), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 juni 2017 kl. 09:30. Årsstämman kommer att hållas i Bolagets lokaler, Hallonbergsplan 5 2tr, i Sundbyberg.

Rätt att delta vid årsstämman m.m.

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 9 juni 2017, dels senast kl. 12:00 fredagen den 9 juni 2017 anmäla sig för deltagande på årsstämman hos Bolaget via e-post till info@xtranet.se eller per brev till Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ), Hallonbergsplan 5, 174 52 Sundbyberg. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds samt ska eventuella biträden anmälas. Vid denna kallelse finns det totalt 26 265 974 aktier och lika många röster i Bolaget.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid årsstämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare ska i sådana fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original ska medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person ska även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 9 juni 2017, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om:
  a. fastställande av Bolagets och koncernens resultat- och balansräkning;
  b. disposition av Bolagets vinst eller förlust;
  c. ansvarsfrihet för Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör.
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
 10. Fastställande av antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter och revisor
 11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 12. Beslut om riktad kvittningsemission av aktier
 13. Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor för serie 2015/2017 (TO1)
 14. Beslut om ändring av bolagsordning
 15. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
 16. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8 b), beslut om disposition av Bolagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning.

Punkt 9, fastställande av styrelse- och revisorsarvode
Styrelsen föreslår att arvode ska utgå till styrelseledamöterna med oförändrade totala 300 000 SEK, att fördelas inom styrelsen, och att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 10, fastställande av antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter och revisor
Johan Stenman har avböjt omval. Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara tre utan suppleanter och att Bengt-Åke Älgevik, Peter Mörsell och Peter Nesz omväljs för nästa period.  Bengt-Åke Älgevik föreslås till ordförande.

Valberedningen föreslår att Anneli Richardson omväljs som Bolagets revisor.

Punkt 11, beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande att löner och andra ersättningsvillkor skall vara marknadsmässiga på så sätt att Bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ledande befattningshavare avser de personer som utgör bolagets koncernledning. Utöver fast grundlön kan ledningen även erhålla rörlig ersättning, vilken skall ha ett förutbestämt tak och vara baserad på Bolagets ekonomiska utfall i förhållande till i förväg uppställda resultatmål. Den totala kostnaden för fast och rörlig ersättning ska varje år bestämmas till ett belopp som inkluderar företagets alla ersättningskostnader, vilket möjliggör för ledande befattningshavare att allokera delar av sin fasta och rörliga ersättning till andra förmåner, till exempel pensionsförmåner. Vid uppsägning från Bolagets sida kan det finnas rätt till avgångsvederlag vilket i sådana fall ska ha ett förutbestämt tak. Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 12, beslut om riktad kvittningsemission av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutar om riktad kvittningsemission av högst 2 727 273 aktier till teckningskursen om 0,55 SEK innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 790 909,17 SEK till styrelseledamoten Johan Stenman via bolag, Förvaltor AB, org. nr 556152-9594. Teckningskursen är densamma som i den företrädesemission som kommunicerades den 11 maj 2017 och grundar sig på aktiens marknadsvärde. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka Bolagets balansräkning. Utspädningseffekten, utifrån antalet aktier vid kallelsens avgivande, motsvarar 9,4 %.

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas  att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Det noterades att jämlikt 16 kap. aktiebolagslagen krävs att förslaget bifalles med minst 90 % av såväl de avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 13, beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor för serie 2015/2017 (TO1)
Garanterna i genomförd företrädesemission hösten 2015 erhöll sin ersättning i form av 8 758 089 teckningsoptioner, i serie 2015/2017 TO1, vilket därmed inte medförde ansträngning på Bolagets likviditet. Teckningsoptionerna medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 1 januari – 31 december 2017 för 2,28 SEK per nytecknad aktie.

Bolagets strategiska plan för utveckling av verksamheten inom Exalt-bolagen innebär att både en breddning av geografisk närvaro och förvärv kan bli möjliga. För att stödja utvecklingen avser Bolaget att säkerställa olika alternativ för finansiering. Villkoren för teckningsoptionerna, föreslås därför ändras, både gällande teckningsperiod och teckningskurs. Teckningsperioden föreslås förlängas till den 31 december 2018 och teckningskursen föreslås vara 1,60 SEK per nytecknad aktie. Vid fullt utnyttjande av optionerna skulle Bolaget tillföras 14,0 MSEK. Utspädningseffekten, utifrån antalet aktier vid kallelsens avgivande, motsvarar vid maximal inlösen, 25,0 %. Övriga villkor i teckningsoptionsvillkoren kvarstår oförändrade. Styrelsen anser inte att en förlängning av teckningsperioden eller ändring av teckningskursen innebär att nackdel uppstår för vare sig teckningsoptionsinnehavarna eller för de befintliga aktieägarna i Bolaget.

Styrelsen föreslår även att styrelsen, eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de formella justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen.

För giltigt beslut av årsstämman fordras att beslutet biträds av samma majoritet som vid beslutet att anta teckningsoptionsvillkoren, innebärande att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 14, beslut om ändring av bolagsordning
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen för byte av firma. Ändringen presenteras kort nedan och föreslagen bolagsordning i sin helhet hålls tillgänglig tillsammans med övriga handlingar inför stämman.

Föreslaget namn är Exalt AB (publ).

Styrelsen föreslår även att styrelsen, eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de justeringar av beslutet i denna punkt som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket för det fall att föreslaget namn inte kan registreras i sin föreslagna form.

För giltigt beslut av årsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 15, beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar Bolagets styrelse att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning.

Styrelsen föreslår även att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet i denna punkt som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

HANDLINGAR
Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär och årsredovisning för 2016 hålls tillgängliga hos Bolaget samt på bolagets webbplats www.xtranet.se senast tre veckor före stämman. Kopior på handlingarna kommer att utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna har även rätt att vid stämman begära upplysningar i den ordning som 7 kap. 32 § aktiebolagslagen stadgar.

Denna information är sådan information som Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2017

***

Stockholm i maj 2017

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt-Åke Älgevik, styrelseordförande
bengt@algevik.com
070 873 18 38