Bolagsstyrning

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) tillämpar svensk aktiebolagslag, de regler och rekommendationer som följer av bolagets notering på Aktietorget samt de rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer såsom Näringslivets Börskommitté. Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) tillämpar för närvarande inte den svenska koden för bolagsstyrning.

Bolagsstämman
Bolagsstämman är det beslutande organ där samtliga aktieägare kan delta. På bolagsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas i ett antal centrala ärenden, såsom utdelning, ersättning till styrelse och revisorer, förändringar i bolagsordning, tillsättning av revisorer, ansvarsfrihet för styrelse och beslut om ny styrelse för de kommande tolv månaderna. Kallelsen offentliggörs senast två veckor innan extra bolagsstämma och senast fyra veckor innan årsstämma. Kallelse, informationsmaterial och protokoll finns att tillgå här på hemsidan.

Bolagsordningen
Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) har en fastslagen bolagsordning som följs utöver övriga regler. Se hela bolagsordningen.

Valberedningen
Valberedningen – som består av Johan Stenman och Lars Widén – har till uppgift att inför årsstämma lämna förslag till val av ledamöter och arvode till styrelsen.

Styrelsens arbete
Bolagets styrelse består av tre ledamöter. Styrelsens arbetsordning innehåller regler och riktlinjer för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören och en instruktion avseende ekonomisk rapportering. Styrelsen har valt att fördela vissa specifika arbetsuppgifter och bevakningsområden.

De på styrelsen ankommande kontrollfrågorna hanteras av styrelsen i sin helhet. Bolagets revisorer lämnar årligen minst en rapport över granskningen till styrelsen. Härvid behandlas bland annat iakttagelser avseende intern kontroll och granskning. Läs mer om vilka som sitter i styrelsen.

Bolagets affärsledning utgörs av dess vd. Affärsledningen ansvarar för förankring och genomförande av beslut samt operativ samordning. Läs mer om affärsledningen.

Revisor
Revisorer utses av årsstämman. De har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Bolagets stämmovalda revisor är auktoriserade revisorn Anneli Richardson, RSM Minocon AB.