Bolagsordning

§ 1     FIRMA

Bolagets firma är Xtranet Gruppen i Stockholm AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

§ 2     STYRELSENS SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3    BOLAGETS VERKSAMHET

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, bedriva konsultverksamhet och utveckling, marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster inom områdena datakommunikation, kundhanteringssystem, tjänstedistributionssystem samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4    AKTIEKAPITALET

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 800 000 kronor och högst 23 200 000 kronor.

§ 5     ANTALET AKTIER

Antalet aktier skall lägst vara 20 000 000 och högst 80 000 000.

§ 6    STYRELSE

Utöver de ledamöter, som enligt lag skall utses av annan än bolagsstämman, skall styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter, med högst tre suppleanter. Dessa ledamöter och suppleanter skall väljas årligen av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7     REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor utan revisorssuppleant.

§ 8     KALLELSE

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor (6) och senast två (2) veckor före stämman. Kallelse skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman dels göra en anmälan till bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9     ÅRSSTÄMMA

Årsstämma skall avhållas inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1)    Val av ordförande vid stämman.
2)    Upprättande och godkännande av röstlängd.
3)    Val av en eller två justeringsmän.
4)    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5)    Godkännande av dagordning.
6)    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7)    Beslut om
a.    fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b.    dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c.    ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8)    Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman.
9)    Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.
10)    Val av styrelse samt i förekommande fall revisor.
11)    Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10     RÄKENSKAPSÅR

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 11     AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 i tidigare nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Denna bolagsordning är antagen på extra bolagsstämma den 6 november 2015.