All Posts By

Daria Gyltman

Kallelse till extra bolagsstämma i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)

Sundbyberg 2017-11-13 15:52

Aktieägarna i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ), org.nr 556634-1300 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 12 december 2017 kl. 10.00. Bolagsstämman kommer att hållas i Bolagets lokaler på Hallonbergsplan 5 i Sundbyberg.

Rätt att delta vid bolagsstämman m.m

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 6 december 2017, dels senast kl 12.00 onsdagen den 6 december 2017 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos Bolaget via e-post till info@xtranet.se eller per brev till Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ), Hallonbergsplan 5, 174 52 SUNDBYBERG. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds samt ska eventuella biträden anmälas. Vid denna kallelse finns det totalt 46 047 414 aktier och lika många röster i Bolaget.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare ska i sådana fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman. Den som företräder juridisk person ska även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtits förvaltaregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 6 december 2017, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Beslut om ändring av  bolagsordningen
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 9. Val av ytterligare en styrelseledamot
 10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 Beslut om ändring av  bolagsordningen

Styrelsen föreslår en ändrad lydelse av bolagsordningens § 3 om bolagets verksamhet. Ändringen presenteras kort nedan och den ändrade bolagsordningen hålls tillgänglig i sin helhet tillsammans med övriga handlingar inför stämman.

Nuvarande lydelse i § 3 Förslag till ny lydelse i § 3
Bolaget har till mål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, bedriva konsultverksamhet och utveckling, marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster inom områdena datakommunikation, kundhanteringssystem, tjänstedistributionssystem samt idka därmed förenlig verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och utveckla dotterbolag, som bedriver drift, service, support och installation av infrastruktur för datakommunikation samt idka därmed förenlig verksamhet.

Styrelsen föreslår även att styrelsen, eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de justeringar av beslutet i denna punkt som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut av bolagsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna

Punkt 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fyra stycken utan suppleanter.

Punkt 9 Val av ytterligare en styrelseledamot

Valberedningen föreslår att till ny styrelseledamot välja Åsa Holmström att tillsammans med Bengt-Åke Älgevik, Peter Mörsell och Peter Nesz utgöra styrelse i bolaget.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webplats www.xtranet.se. Kopior av handlingarna kommer att utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna har även rätt att vid stämman begära upplysningar som  7 kap 32 § aktiebolagslagen stadgar.

.  .  .

Stockholm i november 2017

XTRANET GRUPPEN I STOCKHOLM AB (PUBL)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Bengt-Åke Älgevik, styrelseordförande

Tel: 070-873 18 38

bengt@algevik.com

Förslag på ny styrelseledamot samt förändring i bolagsordningen inför extra bolagsstämma den 12 december 2017 i Xtranet

Sundbyberg 2017-11-13 15:52

Till extra bolagsstämman den 12 december 2017 i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) föreslås Åsa Holmström väljas in som ny styrelseledamot. Bengt-Åke Älgevik kvarstår som styrelseordförande, Peter Mörsell och Peter Nesz kvarstår som styrelseledamöter.

Åsa Holmström har arbetat över 25 år i IT-branschen och har stor erfarenhet från ledande befattningar med fokus på företagsutveckling samt sälj och marknadsföring. Åsa har studerat matematik och datalogi vid Stockholms Universitet och har mångårig erfarenhet från styrelsearbete. Hon arbetar idag som VD för konsultbolaget Ninetech, som är det största bolaget inom Combined Excellence-koncernen. Före det var hon VD för mjukvarubolaget RemoteX som efter en turn around förvärvades av Monterro-ägda Lundalogik, samt har tidigare bl.a. varit VD på databasbolaget Starcounter och VD för Columbitech, Inc. som hon etablerade framgångsrikt i USA.

På årsstämman den 15 juni 2017 gavs styrelsen mandat för namnbyte till Exalt AB (publ). För att möjliggöra detta behöver ändrad lydelse av bolagsordningen ske beträffande bolagets verksamhet i §3.

För mer information, vänligen kontakta

Bengt-Åke Älgevik, styrelseordförande

Tel: 070-873 18 38

bengt@algevik.com

Delårsrapport januari – juni 2017

Positivt rörelseresultat och Exalt-bolagen utvecklas väl

 • Xtranet-gruppen vände till positivt rörelseresultat under andra kvartalet
 • Fortsatt god utveckling inom Exalt-bolagen
 • Avveckling av förlustbringande fiberentreprenader till bostäder löper enligt plan
 • Nyemission i juni blev övertecknad och gav netto 7,0 Mkr i kassatillskott

Verksamheten och omstrukturering 2017
Xtranet, under namnändring till Exalt, är en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Xtranet är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå.

Bolaget kommunicerade den 4 april 2017 att verksamheten inom fiberentreprenader till bostäder skall avvecklas. Beslutet innebar att bolaget i bokslutet för första kvartalet lade en reserv på avvecklingen på totalt 15,1 Mkr. Avvecklingen pågår, löper enligt plan och beräknas vara avslutad under hösten 2017. Bedömningen är att inga ytterligare reserveringar har behövt göras under perioden.

Bolagsgruppens framtida verksamhet kommer att helt baseras på Exalt-bolagen, som sedan starten 2005 redovisat god lönsamhet samt har ett välrenommerat varumärke. Utvecklingspotentialen i Exalt-bolagen är stor med en stabil grund, ekonomiskt stabila och välkända kunder och med en hög efterfrågan på bolagens tjänster.

För att täcka kostnaderna för ovannämnda avveckling samt utveckling av Exalt-bolagen genomfördes en nyemission i juni som gav 7,0 Mkr netto efter emissionskostnader.

April-juni 2017
Omsättningen uppgick under perioden till 10,1 Mkr. För 2016 uppgick den till 9,4 Mkr, men där ingår inte Exalt-bolagen, då dessa förvärvades per den 1 juli 2016.

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,4 Mkr (-0,8 Mkr). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0 Mkr (-1,3 Mkr) och har belastats med 1,3 Mkr (0) avseende planenliga avskrivningar på goodwill hänförlig till förvärvet av Exalt-bolagen.

Affärsområdena inom Exalt-bolagen redovisade en omsättning på 8,9 Mkr och ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 1,4 Mkr, vilket ger en marginal på cirka 16%. Det är något lägre utfall än för första kvartalet. Fler helgdagar förklarar del av detta, liksom att Exalt-organisationen under andra kvartalet har varit engagerade i att genomföra avvecklingen av fiberentreprenader inom bostäder samt nyemissionen.

Exalt-bolagen har under perioden fortsatt att stärka sina positioner inom sina olika kundsegment; Telekom, Fastigheter och Stadsnät. Debiteringsgraden för de c:a 30 medarbetarna har i perioden varit hög, fortsatt god kostnadseffektivitet, stabila kundrelationer med flera tilläggsuppdrag samt nyanställningar har genomförts.

Affärsområdet inom fiberentreprenader till bostäder redovisade en omsättning på 1,2 Mkr och ett nollresultat (EBITDA), detta till följd av upplöst del av ovannämnda reservering som gjordes under första kvartalet. Per den 30 juni 2017 hade 4,2 Mkr av reserven om 9,3 Mkr utnyttjats.

Finansiering
Under juni månad genomfördes en nyemission med företrädesrätt om 7,9 Mkr med möjlighet till extratilldelning om 1,5 Mkr till en teckningskurs om 0,55 kr per aktie. Denna extratilldelning kom att genomföras, vilket innebar att emissionen brutto uppgick till 9,4 Mkr. Nyemissionen blev övertecknad med 66%. Den har med hänsyn tagen till del som avser kvittningsemission på 1,8 Mkr samt emissionskostnader på 0,6 Mkr tillfört bolaget netto 7,0 Mkr. Av detta erhölls 3,4 Mkr i slutet av juni och 3,6 Mkr i början av juli. Bakgrunden till nyemissionen var att täcka avvecklingskostnader inom fiberentreprenader till bostäder samt stärka kassan inför en ökad expansionstakt och utveckling av verksamhetsområdena inom Exalt-bolagen.

Januari-juni 2017
Omsättningen för gruppen under det första halvåret uppgick till 25,0 Mkr, varav Exalt-bolagen stod för 18,3 Mkr och fiberentreprenader till bostäder 6,7 Mkr. Under motsvarande period 2016 stod fiberentreprenader till bostäder för hela omsättningen på 19,2 Mkr.

Resultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -12,6 Mkr (-1,5 Mkr) och resultatet efter av- och nedskrivningar, EBIT, uppgick till -21,6 Mkr (-2,5 Mkr). Rörelseresultatet (EBIT) har belastats med 2,7 Mkr avseende planenliga avskrivningar på goodwill hänförlig till förvärvet av Exalt-bolagen.

Exalt-bolagen visade en god utveckling under hela perioden. Resultat före avskrivningar, EBITDA, och efter allokering av gemensamma kostnader uppgick till 3,3 Mkr. Detta motsvarar en EBITDA-marginal på cirka 18%.

Till följd av fortsatta förluster inom affärsområdet fiberentreprenader till bostäder av koncernen beslutade styrelsen som ovan nämnts i början av april att avveckla hela detta verksamhetsområde.  Avvecklingen innebar att personal som arbetat i denna del av verksamheten varslades och att kontoren i Sundsvall och Göteborg lades ner. Totalt belastades resultatet för det första kvartalet med 15,1 Mkr i avvecklingskostnader, där

 • 5,8 Mkr avsåg nedskrivningar i balansräkningen hänförda till dotterbolag, avseende immateriella tillgångar och maskiner/utrustning.
 • 9,3 Mkr avsåg avvecklingskostnader avseende personal, lokaler, leasingkontrakt och dylikt samt beräknade negativa resultatbidrag på pågående fiberentreprenader. Per den 30 juni uppgick kvarvarande reserv till 5,1 Mkr.

Dessa kostnader på 15,1 Mkr står därmed för den dominerande parten av resultatutfallet för perioden i koncernen.

Organisatoriska förändringar under jan-jun 2017
På en extra bolagsstämma den 6 mars 2017 valdes Bengt-Åke Älgevik in som ny styrelseordförande i Xtranet. Vidare valdes Peter Nesz in som styrelseledamot.

Mikael Hjälm, tidigare vd för Exalt Network AB, utsågs till ny vd för Xtranet-gruppen fr o m april månad.

På årsstämman den 15 juni 2017 avträdde Johan Stenman styrelsen. Styrelsen består därmed av, Bengt-Åke Älgevik, Peter Nesz och  Peter Mörsell.

Årsstämman beslutade även om en namnändring från Xtranet till Exalt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång.
Exalt Network AB och Exalt Installation AB har fungerat som ett bolag med samma ledning och värdering men med olika verksamhetsområden inom datakommunikation.  Verksamhetsområdena har närmat sig varandra och samma kunder finns mot båda Exalt-bolagen. Därför har beslut fattats att konsolidera Exalt-bolagen och att all verksamhet kommer från 1 juli 2017 bedrivas genom Exalt Network AB.

Exalt Network AB ingick i juli ett nytt avtal med Huawei inom verksamhetsområdet Transmissionsteknik avseende fortsatta leveranser av transmissionstjänster till Huawei:s uppdragsgivare Telenor. Det nya avtalet löper till och med 31 december 2018 och beräknas omsätta ca 8 MSEK på årsbasis.

Verksamhetsområdet nätverksteknik och säkerhet skrev i juli på ett avtal med en ny kund, Handelshögskolan. Avtalet gäller drift och övervakning av datakommunikation och avtalet gäller 2 år med option på förlängning.

Marknadsutsikter
Med de tre verksamhetsområden erbjuder Exalt hela värdekedjan inom datakommunikation på en marknad som står i stark tillväxt. Få bolag i samma storlek på marknaden kan erbjuda hela värdekedjan inom datakommunikation. Marknaden inom telekom och stadsnät växer snabbt, krav på ökad hastighet och säkra uppkopplingar sker kontinuerligt. IP-baserade enheter ökar ständigt och därtill nya tjänster och funktioner i både samhället och i kommersiella bolag.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets verksamhet är föremål för risker som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll och som kan inverka på omsättning och resultat. Bolagets likviditet är självfallet helt beroende av utfallet från vidmakthållandet av befintliga affärer, hur vunna affärer utfaller samt det operativa genomförandet. Styrelsen och ledningen arbetar kontinuerligt, både med befintliga och tilltänkta nya finansieringslösningar. Bland riskerna finns i övrigt framförallt projektförseningar, genomförandet av avvecklingen av fiberentreprenader, obestånd hos kunder och leverantörer som ändrade politiska beslut.

Finansiell ställning
Per den 30 juni 2017 uppgick koncernens likvida medel till 6,2 Mkr, soliditeten var 18 % och det egna kapitalet uppgick till 9,1 Mkr. Inberäknat den kvarvarande utbetalningen i juli från nyemissionen, 3,6 Mkr, uppgår bolagets likvida medel därmed till 9,8 Mkr.

Uppskjuten skattefordran är per den 30 juni 2017 9,3 Mkr vilket vid maximal möjlighet till nyttjande och 22 % schablonskatt motsvarar 42,4 Mkr i resultat.

Vid andra kvartalets utgång uppgick de långfristiga skulderna till 12,7 Mkr, bestående av lån från bolagets största ägare Johan Stenman genom bolag. Lånet är amorteringsfritt och räntan 2017 uppgår till 1,77 %. Under kortfristiga skulder återfinns 10,0 Mkr till Swedbank AB, hänfört till förvärven av Exalt-bolagen. Återstående löptid för dessa 10,0 Mkr var per den 30 juni 2017 kortare än 12 månader, och därmed att betrakta som kortfristiga skulder. Räntan är ca 1,8 % och lånet är i sin helhet garanterat av bolagets största ägare Johan Stenman genom bolag.

Årsstämman i juni beslutade om en riktad kvittningsemission på 1,5 Mkr till bolagets störste ägare, Johan Stenman genom bolag, som därmed minskar räntebärande skulder med samma belopp. Dessa återfinns bland kortfristiga skulder per den 30 juni. Emissionen genomförs under tredje kvartalet. För att stärka bolagets balansräkning gjorde Johan Stenman, genom bolag, dessförinnan under första kvartalet ett ovillkorat aktieägartillskott om 5,0 Mkr.

Prognos
Xtranets styrelse lämnar normalt sett inga prognoser. Genom redan reserverade avvecklingskostnader för fiberentreprenader till bostäder och fortsatt god debiteringsgrad inom Exalt-bolagen är dock styrelsens bedömning att bolagsgruppen skall kunna nå positivt rörelseresultat och positivt kassaflöde under hösten 2017.

Granskning
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporter
Rapport för det tredje kvartalet 2017 lämnas den 28 november och för det fjärde kvartalet den 19 februari 2018.

Styrelsens och verkställande direktörens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören intygar att rapporten ger en rättvisande bild av koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Sundbyberg den 28 augusti 2017

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)
Styrelsen och VD

 

 

Vid frågor om denna rapport, vänligen kontakta:

Bengt-Åke Älgevik, styrelseordförande
Tel: 070 873 18 38
bengt@algevik.com

Rapporten finns tillgänglig på www.xtranet.se under Investor relations, Rapporter

Xtranets helägda dotterbolag Exalt Network får fortsatt förtroende i nytt avtal med Huawei

Sundbyberg 2017-07-14 13:57

Huawei och Exalt Network har i juli ingått nytt avtal inom verksamhetsområdet Transmissionsteknik avseende fortsatta leveranser av transmissionstjänster till Huaweis uppdragsgivare Telenor. Exalt har sedan 2013 levererat dessa tjänster till Huawei och är en av huvudleverantörerna inom området. Det nya avtalet löper till och med 31 december 2018 och beräknas omsätta ca 8 MSEK på årsbasis.

Vid frågor eller för mer information, vänligen kontakta:
Mikael Hjälm, verkställande direktör
Tfn 08-706 76 52
E-post mikael.hjalm@exalt.se

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)
Hallonbergsplan 5, 174 52 Sundbyberg
Tfn 08-619 84 00
www.xtranet.se

Uppdaterade Teckningsoptionsvillkor 2015/2017 efter omräkning

Sundbyberg 2017-07-07 12:03

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) (“Xtranet” eller “Bolaget”) har med anledning av den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 11 maj 2017 genomfört en omräkning av de teckningsoptioner som är utgivna enligt Teckningsoptionsvillkor 2015/2017.

Med anledning av den genomförda företrädesemissionen som beslutades av Xtranets styrelse den 11 maj 2017 och som tidigare pressmeddelats och då aktier ej tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptioner har Xtranet genomfört en omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption som är utgivna enligt Teckningsoptionsvillkor 2015/2017 (“Teckningsoptionsvillkoren“) ger rätt att teckna. Omräkningen har gjorts i enlighet med punkt 4 C i Teckningsoptionsvillkoren.

I enlighet med tidigare kommunicerade ändringar av teckningskursen och teckningstiden av Teckningsoptionsvillkoren efter Xtranets årsstämma den 15 juni 2017 har omräkningen gjorts baserat på teckningskursen 1,60 kronor per aktie.

Efter omräkningen gäller följande:
Ny teckningskurs: 1,564 kronor per aktie.
Antal aktier per teckningsoption: Varje teckningsoption berättigar till teckning av 1,023 nya aktier.

Uppdaterade Teckningsoptionsvillkor kan laddas ned från Xtranets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt-Åke Älgevik, styrelseordförande
bengt@algevik.com
070 873 18 38